-A +A

 

Continguts

 

Antecedents històrics:

  Principis cooperatius i característiques.
  El cooperativisme a Catalunya.
  Les diferents lleis de Cooperatives.
         Segons República
         Llei de Cooperatives de 1974
         Legislació estatal i autonòmica postconstitucional

 

La societat cooperativa. 

  Constitució cooperativa i estatuts socials.
  Els socis. Admissió, baixa, disciplina social i deures.
  Els òrgans de la societat: assemblea, consell rector, interventors i comitè de recursos.
  El règim econòmic: capital social, fons socials, exercici econòmic i documentació social.
  Classes de cooperatives.

 

Cooperatives d'assegurances i mutualitats de previsió social:

  Constitució i estatuts socials. Especialitats de l’entitat per raó de la seva activitat: autoritzacions especials.
  Els socis: admissió, baixa, disciplina social, drets i deures.
  Els òrgans de la societat: assemblea, consell rector, interventors i comitè de recursos.
  El règim econòmic: capital social, fons socials, exercici econòmic i documentació social.
  El Reglament de prestació.

 

L’ economia social de les associacions:

  Àmbits d’intervenció i fórmules més adients.
  Experiències i serveis en funcionament.

 

Experiències d'economia social liderades per AV
   Mutualitat Veïnal Sinera.
   Gestió Veïnal


Funcionament estatuari i orgànic de cada entitat

 

 

Metodologia

El curs es planteja des del desenvolupament pràctic amb un important grau d’interacció entre el dinamitzador/a i els assistents a les sessions formatives.

Persones destinatàries

Responsables, dirigents i persones membres d'associacions que vulguin iniciar-se en el món de l'economia social, els recursos propis, l'autofinançament i els serveis del veïnatge.

Entitat

Fundació CONFAVC. Persona de referència: Raquel de la Vega Patín Adreça: C/ Dr. Aiguader, 18 Tel. 932 688 980 A/e: fundacio@confavc.cat Web: www.fundacioconfavc.cat.

Durada

10 hores

Espai

A la pròpia associació/entitat /ajuntament, i si escau es pot habilitat l’espai de la Fundació CONFAVC. Fundació CONFAVC. C/Doctor Aiguader, 18 08003 Barcelona

Equipament necessari

Ordinador, canó projector, paperògraf o pissarra.