-A +A

Introducció a l'activitat

La resolució de conflictes és un espai que ens brinda la oportunitat de solucionar les diferències i observar els elements que ens separa i ens aproxima als treballs en conjunt

Objectius

- Situar-nos en relació amb l'altre per abordar i solucionar els conflictes amb èxit. - Treballar i gestionar el conflicte que sorgeix entre  les persones que s'integren en les organitzacions sense ànim de lucre.

 

1. La gestió i la resolució de conflictes.
1.1. Quan podem parlar de conflicte?
1.1.1.Escolliu la vostra actitud davant del conflicte.
1.2. Definició de conflicte.
1.3. Models de gestió dels conflictes.
1.4. Indicis d’un conflicte.
1.4.1.I tu, per què mires...?
1.5. Respostes habituals davant d’un conflicte.
1.5.1.Quina és la vostra resposta? Poseu-vos en situació.
1.6. Què passa si... (escenaris dels conflictes).
1.7. Avantatges i inconvenients dels conflictes resolts i no resolts.
1.8. Els factors i les causes del conflicte.

 

2. Fórmules i procediments d’intervenció.
2.1. Com podem intervenir davant d’un conflicte?
2.2. La mediació.
2.3. La facilitació.
2.4. Cas pràctic.
2.5. La Gestió Alternativa de Conflictes (GAC).
2.6. Eines per a la gestió de conflictes: el mapa del conflicte.
2.7. Solucions.

 

3. La gestió dels conflictes al teixit associatiu i de voluntariat.
3.1 Les organitzacions del teixit associatiu. Introducció.
3.2. Què és una organització del teixit associatiu i de voluntariat?
3.3. Característiques: Punts forts i punts febles.

 

4. Els conflictes a les organitzacions del sector associatiu i de voluntariat?
4.1. Introducció.
4.2. Les organitzacions del tercer sector pateixen conflictes.
4.3. Àmbits i casos.
4.4. Els conflictes dins de les organitzacions.
4.5. Fora i entre organitzacions: la col·laboració.

Materials recomenats pel curs: Pastor, Xavier (coord) “Guia pràctica de la gestió de conflictes en el teixit associatiu”.Ed. Mediterrània. 2006.
 

Metodologia

Sessió presencial des d’un enfocament pràctic, realitzant dinàmiques de grup. Metodologia participativa on els continguts s’adapten a la realitat de les associacions. Els conceptes teòrics van acompanyats sempre d’una aplicació pràctica a través del treball individual o en petits grups de treball a partir de documents relacionats amb el contingut del curs.

Persones destinatàries

Persones del teixit associatiu i ciutadania general.

Entitat

Fundació CONFAVC. Persona de referència: Raquel de la Vega Patín Adreça: C/ Dr Aiguader, 18 Tel. 932 688 980 A/e: fundacio@confavc.cat Web: www.fundacioconfavc.cat.

Durada

9 hores

Espai

A la pròpia associació/entitat /ajuntament, i si escau es pot habilitat l’espai de la Fundació CONFAVC.

Equipament necessari

L’espai per realitzar la formació haurà de comptar amb; - Cadires i taules per tots els participants i el docent - Una paret (preferentment blanca) per poder projectar la formació. - Una pissarra i/o canó projector - Rotudalors - Projector de transparències - Ordinador portàtil amb entrada USB ( en el cas de no comptar amb ordinador, cal avisar a la Fundació CONFAVC).