-A +A

Actualitat Formació

Les aportacions de les activistes veïnals, tant les històriques com les actuals, esdevenen l'eix...

Els propers 18 i 19 de desembre la Fundació CONFAVC organitza una formació especialitzada per a...

¿Cuáles son los canales de participación de la ciudadanía a los gobiernos locales? ¿Cómo se podría mejorar la calidad democrática de los sistemas de participación que actualmente hay? Con el objetivo de facilitar más conocimientos en torno a estos temas y hacer intercambios de buenas prácticas con experiencias en Catalunya y en el resto del estado, la Fundación CONFAVC ha organizado para este 13 y 14 de diciembre a las 19.30 en la CONFAVC (C/Doctor Aiguader, 18) unas jornadas abiertas a todas las personas interesadas.

Guia de gestió bàsica per a associacions

Pep Martí i Masferrer 

(cliqueu a la imatge per veure el contigut de la Guia en PDF)

 

Portada

Presentació

Introducció

PDF per capítols:

I. El marc legal vigent

II. Els estatuts

III. Reglament de règim intern

IV. Les AV com a model associatiu específic i diferenciat

V. L'organització interna i els lligams (suports) interns

VI. L'oficina administrativa

VII. La recepció i el pla d'acollida

VIII. El pla estratègic que cada associació necessita

IX. La intervenció comunitària i el coneixement de l'entorn

X. Els projectes

XI. El càlcul econòmic del cost del projecte

XII. L'optimització dels recursos humans

XIII. El pla de treball

XIV. L'avaluació i la transmissió de valors

XV. Els recursos econòmics

XVI. El pressupost de l'associació

XVII. La gestió d'equipaments públics

XVIII. Els tècnics associatius i/o comunitaris

XIX. El marc fiscal

XX. La memòria de l'associació

XXI. La participació en i des de l'associació

XXII. La comunicació associativa

XXIII. Protecció de dades. Obligacions de les associacions

 

Annexos:

PDF amb tots els Annexos

 

PDF per cada Annex:

Model d'acta de junta directiva

Codi Ètic de les Associacions de Barcelona

Relació dels membres de la junta directiva

Fitxa per a l'organització de projectes I

Fitxa per a l'organització de projectes II

Fitxa de valoració de CV

Model de planificació, control d'implementació i determinació del cost d'un projecte

Desagregació per unitats d'acció bàsiques

Pressupost

 


 

Quadern del Centre d'Estudis i Recursos Veïnals. Núm 1

 

Guia de govern local. (2010) Editorial Icaria

-Constitució espanyola

 

- Carta Europea d'Autonomia Local

- Estatut d'Autonomia de Catalunya


 - Llei 6/1997, de 14 abril, d’Organització i funcionament de l’adminsitració general de l’Estat

- Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de Bases de Règim Local


- LREG: Llei orgànica 6/1985 del Règim Electoral General

- LRHL: Llei 2/2004 Reguladora de les Hisendes Locals

- LRJPAC: Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

- TRLMRL: Text Refós de Legislació Municipal i de Règim Local de Catalunya

 

- Llei 11/2007, 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadanas als serveis públics (BOE 150, del 23-06-2007)